ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ |

ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ଏବଂ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବୁଷ୍ଟେରିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ବ୍ରେକ୍ ପେଡାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଦାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ପାଇପଲାଇନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡରର ଆଉଟପୁଟ ତେଲ ଚାପ ବ and ାଇବା ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରଭାବ ବ increase ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରେସରାଇଜେସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ |

ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟତ medium ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ହାଲୁକା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଡବଲ୍ ପାଇପ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଧାରରେ, ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ଏବଂ ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚେକ୍ ଭଲଭ୍, ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏକ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପାଇପଲାଇନକୁ ନେଇ ବ୍ରେକ୍ ଫୋର୍ସର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ enhance ାରା ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫୋର୍ସକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରର ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |

ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଖରାପ କାମ କରେ, ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ବିଫଳତା, ବ୍ରେକ୍ ବିଫଳତା, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ |

ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ର ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସୁପରଚାର୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବଂ ଏହାର କାରଣଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ:

ଯଦି ସହାୟକ ସିଲିଣ୍ଡରର ପିଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଚମଡା ରିଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ଭଲଭ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଚାମ୍ବରରେ ଥିବା ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହଠାତ୍ ଆପ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଧାରର ଲୋ-ପ୍ରେସର ଚାମ୍ବରକୁ ଫେରିବ | ବ୍ରେକିଂ ସମୟରେ ୱେଭ୍ ଭଲଭ୍ | ଏହି ସମୟରେ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପେଡାଲ୍ ପୁନର୍ବାର ପୁନ re ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରେକ୍ ବିଫଳତା ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହେବ |

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭାଲଭରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଭାଲଭ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଭାଲଭ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର୍ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଭାଲଭ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଭାଲଭ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ | ଯଦି ଭଲଭ୍ ସିଟ୍ ଦୃ ly ଭାବରେ ସିଲ୍ ହୋଇନଥାଏ, ବୁଷ୍ଟର୍ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବାୟୁ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ଏୟାର ଚାମ୍ବର ଦୃ ly ଭାବରେ ପୃଥକ ହୋଇନଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ବର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବହୀନ ବ୍ରେକିଂ କମିଯାଏ |

ଯଦି ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଭଲଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବହୁତ ଛୋଟ, ଏୟାର ଭଲଭ୍ର ଖୋଲିବା ସମୟ ପଛରେ ରହିଥାଏ, ଖୋଲିବା ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଏ, ପ୍ରେସରାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଭାବ ଧୀର ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ |

ଯଦି ଦୂରତା ବହୁତ ବଡ, ବ୍ରେକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାବେଳେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାହା ବ୍ରେକ୍ ଟାଣିବ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ:09-22-2022
  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:
  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |